fbpx

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NACIONALINIO SOCIALINĖS INTEGRACIJOS INSTITUTO SISTEMOS „SENJOROGO“

 NAUDOTOJŲ PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA


2024-01-22


 1. Bendrosios nuostatos


 1. Sistemos „SenjoroGO“ valdytojas viešoji įstaiga Nacionalinis socialinės integracijos institutas (toliau – mes) gerbia jūsų teisę į asmens duomenų apsaugą, todėl šia sistemos „SenjoroGO“ naudotojų privatumo ir slapukų politika (toliau – Politika) siekia aiškiai ir skaidriai informuoti jus apie tai, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys.

 2. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šią Politiką. Joje bus atsakyta į svarbiausius klausimus ir nurodyta, kaip mes renkame, naudojame bei saugome informaciją apie jus. Jeigu turėsite klausimų, arba bet kuri šios Politikos dalis jums neatrodys aiški, esame pasirengę jums padėti. Su mumis galite susisiekti 13 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 3. Duomenų valdytojas – viešoji įstaiga Nacionalinis socialinės integracijos institutas, įmonės kodas 302326599, adresas Gedimino pr. 1, Vilnius, tel. Nr. +370 670 68787, el. p. [email protected].

 4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei šia Politika.


 1. Sąvokos


 1. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie fizinį asmenį – duomenų subjektą, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Asmens duomenimis laikomi, pavyzdžiui, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas ir pan.

 2. Sistema – sistema „SenjoroGO“, kurią sukūrė, prižiūri ir tobulina viešoji įstaiga Nacionalinis socialinės integracijos institutas. Sistemos paskirtis – besinaudojant informacinėmis technologijomis valdyti į namus teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

 3. Duomenų tvarkymas – bet kuri su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

 4. Duomenų subjektas – tai jūs ir kiekvienas fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

 5. Vartotojas – viešosios įstaigos Nacionalinio socialinės integracijos instituto Senjoro programos administracijos darbuotojas.

 6. Darbuotojas – viešosios įstaigos Nacionalinio socialinės integracijos instituto Senjoro programos teritorinio padalinio individualios priežiūros darbuotojas.

 7. Senjoras – asmuo, su kuriuo yra sudaryta sutartis dėl mūsų teikiamų paslaugų.


3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai


 1.  Asmens duomenys Sistemoje tvarkomi šiais tikslais:


 1. apskaičiuoti ir įtraukti į apskaitą darbuotojų dirbtą darbo laiką;

 2. apskaičiuoti ir įtraukti į apskaitą darbuotojų planuojamą dirbti darbo laiką;

 3. nustatyti aptarnaujamų žmonių skaičių;

 4. apskaičiuoti ir įtraukti į apskaitą socialinių paslaugų teikimo laiką;

 5. gavus Senjoro sutikimą, teikti informaciją apie suteiktas socialines paslaugas Senjoro šeimos nariams ar kitiems asmenims. 


 1. Teisinis informacijos rinkimo pagrindas


 1. Sutikimas – jūs, kaip duomenų subjektas, davėte sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi mūsų nurodytais tikslais (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

 2. Sutartis su duomenų subjektu – mums yra būtina tvarkyti duomenis siekiant vykdyti darbo ir (arba) paslaugų teikimo sutartį, kurios šalis esate, arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sudarant anksčiau nurodytą sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.). Be to, duomenys yra tvarkomi siekiant suteikti jums prieigą prie Sistemos ir leidimą ja naudotis.

 3. Teisinė prievolė – pagal įstatymus esame įpareigoti tvarkyti atitinkamus jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

 4. Teisėtas interesas – mums yra būtina tvarkyti jūsų duomenis siekiant teisėtų savo interesų, kurie yra susiję su Sistemos administravimu, bet neapsiriboja juo (BDAR 6 str. 1 d. f p.).


 1. Sistemoje tvarkomi duomenys


 1. Sistemoje renkami ir tvarkomi tik tie duomenų subjektų duomenys, kurie yra būtini užtikrinti tinkamai atliekamas funkcijas ir kokybiškai teikiamas paslaugas.

 2. Sistemoje tvarkomi šie duomenys: 


 1. Vartotojų duomenys:

  1.  vardas;

  2.  pavardė;

  3.  telefono numeris;

  4.  pareigybės pavadinimas;

  5.  el. pašto adresas;

  6.  slaptažodis;

  7.  Vartotojo vaidmuo sistemoje;

  8.  Vartotojo įrenginio IP adresas;


 1. Darbuotojų duomenys: 

  1.  vardas;

  2.  pavardė;

  3.  gimimo data;

  4.  savivaldybė;

  5.  adresas;

  6.  statusas (dirba / nedirba);

  7.  el. pašto adresas;

  8.  telefono Nr.;

  9.  darbo pradžios data;

  10. darbo sutarties Nr.;

  11. išsilavinimas;

  12. kuro kompensavimo duomenys (jeigu taikomas):

   1. automobilio modelis;

   2. valstybinis numeris;

   3. kuro kortelės Nr.;

  13. padalinys, kuriame dirbama;

  14. paslaugų teikimo vieta;

  15. paslaugų teikimo trukmė;

  16. prisijungimo prie Sistemos slapyvardis;

  17. prisijungimo prie Sistemos slaptažodis;

  18. užrašai apie Darbuotoją;

  19. Darbuotojo įrenginio IP adresas. 


 1. Senjorų duomenys:

  1.  vardas;

  2.  pavardė;

  3.  lytis;

  4.  šeimos nario duomenys (jeigu pagalba teikiama šeimai):

   1. vardas;

   2. pavardė;

   3. asmens kodas;

  5.  savivaldybė;

  6.  adresas;

  7.  laiptinės durų kodas (jeigu yra);

  8.  tikslios adreso koordinatės;

  9.  paslaugų teikimo vieta;

  10.  asmens kodas;

  11.  gimimo data;

  12.  paslaugų teikimo statusas (teikiama / neteikiama / sustabdyta / laukia eilėje);

  13. kodas apskaitos sistemoje;

  14. sutarties sudarymo data;

  15. sutarties Nr.;

  16. sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo data;

  17. sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo Nr.;

  18. telefono Nr.;

  19. Senjoro šeimos nario ar kito asmens vardas, pavardė, giminystės arba socialinis ryšys, kontaktinis telefono numeris (jeigu nurodytas);

  20. elektroninio pašto adresas (jeigu turi);

  21. teikiamos(-ų) paslaugos(-ų) tipas(-ai);

  22. paslaugų valandų poreikis (per savaitę / mėnesį);

  23. suteiktų paslaugų kaina;

  24. priskirto darbuotojo visas vardas, užrašai;

  25. pajamos atitinkamą mėnesį;

  26. šeimos nario pajamos atitinkamą mėnesį (jeigu pagalba teikiama šeimai).


 1. Mūsų pareigos


 1. Mes užtikriname, kad:

  1. jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik apibrėžta tvarka, siekiant suteikti prieigą prie Sistemos, ir netvarkomi su šiuo tikslu nesuderinamu būdu;

  2. jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik turint teisėtą tvarkymo pagrindą, sąžiningai ir skaidriai;

  3. būtų tvarkomas mažiausias jūsų asmens duomenų kiekis, kuris yra būtinas ir pakankamas, kad galėtumėte vykdyti savo pareigas, o mes vykdytume savąsias;

  4. būtų tvarkomi tik tikslūs jūsų asmens duomenys, o aptikus netikslius duomenis, jų tvarkymas būtų ribojamas;

  5. jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi Duomenų valdytojui naudojant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, saugant jūsų asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo, asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo;

  6. jūsų asmens duomenų tvarkymą vykdytų tik įgalioti asmenys, įsipareigoję užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.


 1. Ar renkate informaciją apie mane iš kitų šaltinių?


Apie jus informacijos iš kitų šaltinių nerenkame. 


 1. Ar profiliuojate mane?


Jūs nesate profiliuojamas, automatiniai sprendimai nėra priimami.


 1. Jūsų teisės 


 1.  Jeigu norite pasinaudoti toliau pateikiamomis teisėmis, prašome kreiptis į mus 13 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Atkreiptinas dėmesys, kad šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys. Jūs turite teisę: 

  1. pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie jus;

  2. pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie jus;

  3. pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie jus;

  4. pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie jus ar jos ištrynimą;

  5. ginčyti jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įstaigoje;

  6. pateikti prašymą išeksportuoti jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;

  7. turite teisę mūsų veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.ada.lt, asmeniškai arba patikėti tai savo atstovui, taip pat jo įgaliotai ne pelno įstaigai, organizacijai ar asociacijai, kuri atitinka BDAR 80 straipsnio reikalavimus.


 1. Kam perduodate informaciją apie mane?


Jūsų informacija gali būti perduodama informacinių technologijų bendrovėms, kurios atlieka Sistemos palaikymo bei tobulinimo funkcijas, taip pat teisėsaugos institucijoms, kai toks perdavimas būna nustatytas teisės aktų reikalavimų.


 1. Ar perduodate informaciją už Europos ekonominės erdvės ribų? 


Informacija apie jus už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija) nėra perduodama.


 1. Slapukų naudojimas 


 1. Svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Slapukų naudojimo tikslas – pagerinti svetainės naudojimo patirtį.

 2. Slapukas yra nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį jums besinaudojant Svetaine.

 3. Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti svetainės funkcionalumą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti naudotojų parinktis bei kaupti statistiką, yra gaunamas jūsų sutikimas.

 4. Visus įrenginyje esančius slapukus galima ištrinti. Be to, įmanoma nustatyti, kad interneto naršyklės neleistų įdiegti slapukų. Norėdami sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite čia: https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies. Tačiau, pakeitus nustatymus, gali tekti kiekvieną kartą rankiniu būdu įvesti pageidaujamus nustatymus besilankant Sistemoje. Be to, tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

 5. Svetainėje naudojami toliau lentelėje nurodyti slapukai: 


 

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Laravel_session

Identifikuoti vartotojo sesijos numerį

Iš karto po sėkmingo prisijungimo

120 min. 

XSRF-TOKEN

Saugumo šifras, apsaugantis vartotojo sesiją

Iš karto po sėkmingo prisijungimo

120 min. 


„SenjoroGO“ – mobilioji programėlė


Eil. Nr.

Pavadinimas

Paskirtis

Sukūrimo momentas

Trukmė

1

Username

Identifikuoti vartotoją

Iš karto po prisijungimo

Sesija

2

Password

Identifikuoti vartotoją

Iš karto po prisijungimo

Sesija

3

eventId

Identifikuoti pagalbos ID

Iš karto po pasirinktos pagalbos pradėjimo

Sesija

4

helpStarted

Tikrinama, ar pagalba yra pradėta teikti pagal eventId

Iš karto po pasirinktos pagalbos pradėjimo

Sesija

5

eventStart

Inicijuojamas pagalbos pradėjimas

Iš karto po pasirinktos pagalbos pradėjimo

Sesija

6

Paused

Tikrinama, ar pagalbos teikimas yra laikinai sustabdytas

Iš karto po pasirinktos pagalbos pradėjimo

Sesija

7

elapsedTime

Fiksuojamas praleistas laikas

Iš karto po pasirinktos pagalbos pradėjimo

Sesija

8

userToken

Sugeneruojamas vartotojo saugumo šifras

Iš karto po prisijungimo

Sesija

9

userSecret

Sugeneruojamas vartotojo antrinis – papildomas saugumo šifras

Iš karto po prisijungimo

Sesija

10

isLogged

Tikrinama, ar vartotojas prisijungęs prie paskyros

Iš karto po prisijungimo

Sesija

11

Agreement

Vartotojo (darbuotojo) ir kliento sisteminis požymis, kad užbaigiama pagalba

Iš karto po pagalbos užbaigimo

Sesija

12

Duration

Fiksuojama galutinė pagalbos trukmė ją užbaigus 

Iš karto po pagalbos užbaigimo

Sesija

13

isHelpFinished

Tikrinama, ar pagalba yra visiškai užbaigta

Po vartotojo veiksmo (sąrašo atnaujinimo ar pan.)

Sesija

14

methodologyEnabled

Tikrinama, ar vartotojui prieinamas metodikos funkcionalumas

Iš karto po sėkmingo prisijungimo

Sesija

15

helpListEventId

Gaunami pagalbų sąrašo ID numeriai

Iš karto po sėkmingo prisijungimo

Sesija

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Sistemos administratorius šalina Vartotojų ir Darbuotojų paskyras paskutinę darbo santykių dieną, arba pasikeitus atliekamų funkcijų pobūdžiui, jeigu prieiga prie Sistemos duomenų tampa neaktuali.

13.2. Vartotojų ir Darbuotojų paskyrų duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek yra būtina Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, išskyrus atvejus, kai ilgesnis saugojimo terminas yra nustatytas pagal norminius teisės aktus ir yra būtinas.

13.3. Senjorų duomenys saugomi 50 metų po paskutinį kartą suteiktos socialinės paslaugos.

13.4. Viešoji įstaiga Nacionalinis socialinės integracijos institutas turi teisę pakeisti ir atnaujinti šią Politiką.

13.5. Atnaujinę šią Politiką, aktualią Politikos versiją skelbsime „SenjoroGO“ svetainėje. Politikos pradžioje nurodyta atnaujinimo data žymi, kada ši Politika buvo atnaujinta paskutinį kartą. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti svetainės skiltyje „Privatumo politika“, kurioje visada rasite aktualią Politikos versiją.

13.6. Jeigu turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie jus, prašome kreiptis į mus el. paštu [email protected].